Monthly Archives: Mayıs 2013

Uğur Dündar: Tarihten ibret almayanlar için!..

O gün nük­le­er san­tral­da bü­yük bir te­laş gö­ze çar­pı­yor­du.
Te­la­şın ne­de­ni, dör­dün­cü re­ak­tö­rün ru­tin ba­kım için bir sü­re­li­ği­ne dev­re dı­şı bı­ra­kı­la­cak ol­ma­sıy­dı.
Ru­tin ba­kım iş­lem­le­ri da­ha ön­ce de ya­pıl­mış­tı.
Ama bu­nun di­ğer­le­rin­den önem­li bir far­kı var­dı.
San­tral ta­ri­hin­de bir ilk ger­çek­le­şe­cek ve ye­ni bir test uy­gu­la­na­cak­tı.

Daha kaç Çernobil gerek Sayın Başbakan?

Gelişmiş tüm ülkelerin, artık yavaş yavaş terk etmeyi tartıştığı ve hatta birçoğunun artık terk ettiği nükleer enerji, gelişmemiş ülkeler için hala bir çıkış yolu olmakta… 3. Dünya ülkesi olmaktan neredeyse kıvanç duyacak olan Türkiye, Dünya’nın nükleer enerji çöplüğü olmak için en öndeki yerini alıyor.

Nükleer santral için…

Türkiye’nin nükleer santrali Japon-Fransız ortak yapımı olacak.
İran, Kuzey Irak, Rusya, Azerbaycan gibi ortadoğu politik deprem kuşağı ülkelerine “enerji bağımlısı olmak” netamelidir.
Alternatif enerji formülleri elbette gerekli.
Ama… Çocukların, torunların geleceği için ve demokrasilerdeki “konuşan millet” gereği konu iyi  tartışılmalı. Kararı “Kolektif akıl” vermeli.